- Advertisement -

Browsing Tag

Apps

Sensor maali? Faayidaa akkamii qaba?

Sensor'n qaama elektirooniksii ta’ee jijjiirama naannoo tokkoo beekuu fi safaruu kan danda'uudha. Dabalees jijjiirama sana adda baasee deebii kennuu kan danda'uudha. Akkuma namni qaama miiraa qabu meeshaan elektirooniksiis qaama miiraa