Godaansa Gara Ameerikaa Guutun jalqaba

Lootorii immigireeshinii gara Yunaayitid Isteetis Ameerikaa: Haala fi Faayidaa fayyadamoo ta’uuf Lootariin Immigireeshinii Yunaayitid Isteetis, Sagantaa Viizaa Heddumina jedhamuunis kan beekamu, namoota biyyoota addunyaa gurguddoo keessaa tokko keessa jiraachuu fi hojjechuu barbaadaniif carraa warqeedha. Lootariin kun kan hundeeffame Ameerikaa keessatti garaagarummaa aadaa fi teessuma lafaa guddisuu fi namoota dhuunfaa kutaalee addunyaa adda addaa irraa dhufaniif carraa godaansaa walqixa ta’e kennuudha. Barreeffama kana keessatti haal-duree lootarii kanaaf iyyachuu fi faayidaa irraa fayyadamuu ni ilaalla

Lootarii gara Yunaayitid Isteetis Ameerikaa ulaagaalee:

 • Sabummaa Ulaagaa Qabu: Akkaataa seeraa fi dambii hojiirra jiruun lootarii immigireeshinii irratti hirmaachuuf ulaagaa guutuu qabda. Biyyoonni harki guddaan hirmaachuuf mirga kan qaban yoo ta’u, biyyoonni tokko tokko garuu kanaan ala ta’uu danda’u.
 • Barnoota ykn Muuxannoo Ogummaa: 1.1. Sadarkaa barnootaa ykn muuxannoo ogummaa addaa kan hirmaachuuf si dandeessisu qabaachuu qabda. Akkaataa idileetti, dippiloomaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa ykn muuxannoo ogummaa waggoota hedduu qabaachuu qabda.
 • Yeroodhaan iyyachuu: Iyyattoonni iyyata isaanii yeroo waggaa waggaan beeksifamu keessatti dhiyeessu qabu. Yeroon kun daangeffamee waggaa waggaadhaan garaagarummaa qaba.
 • Imbaasiin Ameerikaa bara kana ibsutti: Galmeen jalqaba Onkoloolessaa kan raawwatamu yoo ta’u, Adoolessa 8, 2023 kan xumuramu yoo ta’u, bu’aan isaas Caamsaa 8, 2024 kan ifoomu ta’a.
 • Odeeffannoo Dhuunfaa: Maqaa fi guyyaa dabalatee iyyata keessatti odeeffannoo sirrii fi guutuu ta’e kennuu qabda.

Faayidaa lootarii irraa fayyadamuu:

 • Mirga Jireenya Dhaabbataa: 1.1. Yoo lootarii immigireeshinii irratti filatamte, viizaa dhaabbataa Ameerikaa keessa jiraachuu fi hojjechuuf si dandeessisu ni argatta.
 • Carraa Hojii fi Barnootaa: 1.1. Ameerikaa keessatti bakka kamittiyyuu hojjechuuf ulaagaa guutuu kan qabdu yoo ta’u, carraa barnootaa sadarkaa olaanaa fi adda addaa ni argatta.
 • Mirga lammummaa: 1.1. Yeroon murtaa’e darbee haal-duree erga guutamee booda lammummaa Ameerikaa argachuuf iyyachuu fi mirga isaa hunda irraa fayyadamuu dandeessa.
 • Kunuunsa Fayyaa fi Hawaasummaa: Sirna eegumsa fayyaa fi wabii hawaasummaa Ameerikaa fayyadamaa.
 • Dhiibbaa gaarii maatii irratti qabu: 1.1. Miseensonni maatii lootarii irratti hirmaatanis carraawwan godaansaa, hawaasummaa fi dinagdee Ameerikaa keessatti argaman irraa fayyadamoo ta’uu danda’u.
 • Muuxannoo Aadaa Badhaadhaa: Ameerikaa keessatti ummatootaa fi aadaa hedduu waliin muuxannoo adda addaa fi aadaa ni qabaatta.

Yoo Ameerikaa keessa jiraachuu fi hojjechuuf fedhii qabaattee fi ulaagaalee barbaachisan guutte, Lootariin Immigireeshinii Ameerikaa carraa ati eegaa turte ta’uu danda’a. Yoo filatamte, kun biyyoota addunyaa gurguddoo keessaa tokko keessatti siifi maatii keetiif egeree fooyya’aa ijaaruuf tarkaanfii barbaachisaa ta’a. Haa ta’u malee, yeroo hunda haalawwanii fi dambiiwwan amma jiran ilaaluu fi yeroon iyyachuun carraa iyyanni kee milkaa’uu isaa guddisuu qabda.

DV Akkamitti guutuu dandeenya?

Carraa keessan yaaluf kara marsaariitii dvprogram.state.gov galuu qabdu. Gara marsaariitichaa yogguu galtan bifa suuraa asii gadiitin isiniif fida. dursa irratti waa’ee DV irraa barnoota tokko tokko isiniif laata.. itti aansee carraa DV guutuu eegaluf Begin Entry kan jedhu cuqaastu.

1. Name – Last Name/Family Name (Asitti maqaa akaakayyuu guutta)
First Name (Asitti maqaa kee guutta)
Middle Name (Maqaa Abbaa kee guutta)
2. Gender – Male/Female (Kun saaladha – yoo dhiira taate Male, yoo dubra taate Female)
3. Birth Date – day, month, year (Asitti guyyaa, ji’aa fi bara itti dhalattan guuttu) HUB: akka lakkoofsa Awurooppaatti guutuu qabdu.
4. City where you were born (Asitti maqaa magaalaa itti dhalattanii guuttu)
5. Country where you were born (Biyya keessatti dhalattan guuttu)
6. Country of eligibility for the DV program (Kun biyya keessatti dhalattan waliin wal fakkaachuu qaba) – sababni isaas, biyya isin keessatti dhalattaniif DV guutuun eeyyamamaa miti taanaan isin jalaa kufa waan ta’eefidha. Asumaan Ethiopia irraa DV guutun ni eeyyamama

7. Paaspoortii – asirratti maqaa Paaspoortii keessanirra jiru sirriitti galchitu, itti aansuudhaan lakk. isaa itti galchitu, guyyaa, ji’aa fi bara inni hojii ala ta’u (Expire date) itii galchitu. Ittuma fufuun biyya Paaspoortii kana isiniif kenne itii filattu. Hubachiisa: Paaspoortii barri itti darbe galchuun faayidaa hin qabu, carraa keessan isin jalaa cufa.

Warreen Paaspoortii hin qabne immoo filannoo B: jalaa isa sadaffaarra jiru ‘Unable to obtain a passport, and have received an individual waiver of the passport requirement by the Secretary of Homeland Security or Secretary of State.’  isa jedhu filattu.

8. Entrant Photograph – asirratti suuraa keessan itti filattu. Suurri seera kanaa gadii kan eege ta’uu qaba:

 • Suurri keessan dugda-duubni isaa adii qulqulluu ta’uu qaba, gaaddidduu yoo qabaate hin fudhatamu.
 • Suurri keessan Kishaafa (Eye Glass) qabaachuu hin qabu.
 • Dalgeen isaa piikselii (pixel) 600 ta’uu qaba.
 • Hojjaan isaas piikselii (pixel) 600 ta’uu qaba.
 • Edge type – 2D/mask
 • Resolution 300 pixels/cm fi gosti suura sanaa ‘JPG file’ ta’uu qaba.

9. Mailing Address – kun teessoo keessan kan isaan ittiin isin beekuu danda’an waan ta’ee fi yoo abbaa carraa taatanis booda waan isin fayyaduuf sirriitti guutamuu qaba.

a. In Care Of (optional) kana dhiisuun ni danda’ama
b. Address Line 1 asirratti magaalaa jiraattan guuttu
c. Address Line 2 (optional) asirratti yoo qabaattan lakk. Poostaa dhuunfaa keessanii guuttu. Ykn dhiisuus ni dandeessu
d. City/Town asirratti Magaalaa keessa jiraattan guuttu
e. District/County/Province/State asirratti biyya ykn naannoo keessa jiraattan guuttu
f. Postal Code/Zip Code asirratti immoo koodii Poostaa naannoo keessanii guuttu (yeroo baayyee Itoophiyaa keessa warri jiraattan yoo hin beektan ta’e 1000 yoo guuttan filatamaadha)
g. Country asirratti biyya keessa jirtan filattu

10. Country Where You Live Today – asirratti biyya har’a keessa jiraattan guuttu
11. Phone Number – Lakkoofsa bilbilaa keessan itti guuttu (+251 dursitanii jechuudha)
12. E-mail Address – asirratti ergaa-E (iimeelii) keessan itti guuttu
Confirm E-Mail Address (isuma duraa irra deebi’uun guuttu)

Tole kabajamtoota dubbistoota keenya, qophiin waa’ee DV (Diversity Visa) qabannee dhufne kana fakkaata ture, waan nu waliin turtaniif galatoomaa isiniin jechaa carraa gaarii isiniif hawwina! Horaa bulaa deebanaa.

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time