- Advertisement -

Browsing Tag

Computer

WinRAR maali? Akkamiin hojjata?

WinRAR'n sooftiweera daataa guddaa walitti cuunfanii (compress) kaa'uuf gargaarudha. Kunis tajaajila gurguddaa nuuf kenna. Fknf, email dhaan data guddatee nuuf ergamuu dide hamma isaa xiqqeessuun erguu nu dandeessisa. Dabalees bakka

Kompiitarri maali? Akkamiin dalaga?

Kompiitara (Computer) jechuun meeshaa waa tokko shallagu(compute) jechuudha. Bara maqaan kun itti moggaafametti faayidaan kompiitaraa yeroo sanaa inni guddaan waa tokko shallaguudha. Haa ta’u malee yeroo ammaa kompiitarri hamma maqaasaa