Kompiitara vaayirasiin miidhame akkamiin qulqulleessuu dandeenya?

Vaayirasii kompiitara keenya keessaa karaa lamaan qulqulleessuu dandeenya. isaanis, Scanner fayyadamuudhaan fi CMD fayyadamuudhaani.

1. Scanner fayyadamuudhaan vaayirasii kompiitara keessanii qulqulleessuuf stepi kana sirnaan hordofaa:

Step 1 – Enter safe mode

Kana gochuuf kompiitaricha irra deddeebiin cuftanii banuun raawwadhaa. Itti itti aansuun waanuma tokko screen irratti yoo agartan irra deddeebiin F8 tuttuqaa. Itti aansuun menu advanced boot options isiniif dhufa. Option jiran keessaa ‘Safe mode with networking filachuun enter cuqaasaa. Yeroo kanatti kompiitara keessan interneetiirraa gargar baasuu qabdu.

Step 2 – Delete temporary files

Safe mode irra yeroo jirutti Disk cleanup tool fayyadamuun temporary files haqaa. Kana gochuuf:- Start menu > All programs (or just Programs) < Accessories < System tools < Disk cleanup < choose temporary files Temporary files yeroo haqxanitti ariitiin vaayirasii qulqulleessuu ni dabala. 

Step 3 – Virus scanner buufadhaa

Virus scanner kompiitara keessaa vayrasii arganii fi balleessuu danda’an gosa lamatu jiru. isaanis real time scanner fi on-demand dha. Real time scanner kan jedhamu akkuma AVG antivirus Free yeroo nuti kompiitara fayyadamnutti vaayirasii background jiran kan qulqulleessudha. On-demand operating system scanner immoo akkuma Microsoft Safety scanner yammuu scan gochuu barbaaddanitti run gootanii kan itti fayyadamtanidha.

Scanner gosa kana lamaan vaayirasii kompiitaraa qulqulleessuuf barbaachisoodha. Kanaafuu, kompiitara keessan deebistanii interneetii qunnamsiisuun scanner kana lamaan buufadhaa.

Step 4 – Run a Virus scan

Jalqaba on-demand scanner run godhaa. Itti aansuun real-tme scanner run godhaa. Lamaan isaanii walfaana fayyadamuun keessan vaayirasii kompiitara keessanii haalaan qulqulleessuuf gargaara.

2. Soofteweera tokkollee osoo hin fayyadamin CMD fayyadamuun virus kompiitara keessaa qulqulleessuuf stepi kanaa gadii hordofaa.

Step 1 Command Prompt run godhaa. Kana gochuuf: Start < cmd barreessuun search gochuun yoo isiniif dhufu banaa

Step 2 Drive vayrasiin miidhame adda baasaa (drivename:)
Fakkeenyaaf , C: F: D: J: E:

Step 3 ‘attrib -s -h*.*/s/d’ barreessun enter godhaa.

Step 4 :- ‘dir’ jechuun barreessa. Yeroo kana qabiyyee drive sanaa isiniif fida. 

Step 5 ‘.exe file’ kan ta’e jiraachuu fi jiraachuu dhabuu adda baasaa. autorun.inf file yoo jiraate rename godhaa. (rename filename.extension new filename)

Step 6 Gara My computer dhaqaa

Step 7 Drive filadhaa

Step 8 Harmful files kan ta’an haqaa. 

Walumaagalatti karaalee gurguddoo kana lamaaniin kompiitara keenya vaayirasii irraa bilisa gochuu dandeenya. Galatoomaa.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time