Hiikkaa Google Afaan Oromoo irratti haa hirmaannuu

Afaan Oromoo Afaanota Gurguddoo Addunyaa 109 tti makamee tajaajila kennuu jalqabuuf Jechootni English Miliyoona 1 fi isaa ol Afaan Oromootti yoo hiikamaniidha. Kana milkeessuf Namni Jechaa fi Hima Afaan English gara Afaan oromootti hiikuu danda’u kamuu irratti hirmaachuu ni danda’a. kanaaf immoo dhaabbanni Google haala mijeessee jira.

Afaan Oromoo tarree Afaanota gurguddatanii hiriirsun hojii namoota muraasaa miti, ykn kan dhaabbata tokkoo miti. Dhimmichi Nama afaan kana haasayu hunda ilaallata. kanaafuu ni dandeenya yoo ta’e hiikkaa isaa irratti hirmaachuu, hin dandeenyu yoo ta’e kanneen hiikaman gulaaluu irratti hirmaachuu, kanaas hin dandeenyu yoo ta’e xiqqaatu waamicha akkanaa miidiyaalee hawaasa faayyadamnu irratti share taasisun nurra jiraata.

Hiikkaa Google Afaan Oromoo irratti hirmaachuuf:
Tartiibaa asii gadii hordofaa:

 1. Google Chrome seenaa
 2. Email (Gmail) keessaniin Login godhaa
 3. liinkii kana seenaa, https://translate.google.com/ liinkii kana seenuf filannoo hedduu gargaaramu dandeessu. Fkn, liinkima kana irratti cuqaasuu ykn asirraa laalun saanduqa search keessatti barreessuu.
 4. Contribute kan jedhu seenaa (suuraa asii gadii ilaalaa)

4. Setting > Languages > Gadi bu’aa Oromo filadhaa
5. itti aansun Suuraa asii gadii qalbeeffadhaa

6. Bakka xiyyi agarsiisu ilaalun gara English – Oromo tti jijjiiraa
7. Bakka halluu magarisaan haguugame yoo tuqxan kanneen namootni biroo hiikan akka gulaaltaniif isin gaafata. isin kan sirrii ta’ee LIKE kennituuf, kan sirrii hin taane DISLIKE kennituuf. yoo hin beekne SKIP tuquun gara itti aanutti dabartu.

8. Bakka halluu cuqulisaan haguugame yoo tuqxan Himoota Afaan English isiniif fidaa, gara Afaan Oromootti akka hiiktan isin ajaja. ni dandeessu yoo ta’e irratti hirmaachun gahee keessan bahattu.

Suuraan olii kuni, kan namootni hiikan yogguu gulaaltudha
Suuraan kun Himoota haaraya yogguu Afaan Oromootti hiiktu agarsiisa

Dabalata vidiyoo asii gadii ilaalun caalatti hubachuun ni danda’ama.

Hiikkaan Google Afaan Oromoo Faayidaa akkamii qaba? Faayidaan inni qabu hedduudha, isaan keessaa muraasa haa ilaalluu.

• Tarree Afaanota Gurguddoo Addunyaa taa’a.
• Afaan hojii Dhaabbilee Gudrguddoo Idil-Addunyaa tahuuf carraa argata.
• Biyyoota hawaasni Afaan Oromoo dubbatu jiru hundattuu salphatti ittiin-tajaajiluu fi tajaajilamuun hojiirra oola. Akkasuma carraa hojii bal’aa uumufii danda’a.
• Tajaajilootaa fi Oomishaalee Adda addaa salphatti Afaan Oromootiin akka oomishamaniifi raabsaman daandii saaqa.
• Afaan Oromoo Afaan Miidiyaaleen gurguddoon dhimma itti bahan akka tahuuf shoora olaanaa taphata.
• Odeeffannoolee/Barreeffamoota Afaanota Gurguddoo kamiinuu jiru namni barbaadu/hawaasni Afaan Oromoo dubbatu salphatti Afaan Oromootti jijjiiratee dhimma itta baha, akkasumas, barruulee/Odeeffannoolee Afaan Oromootiin bahan qaamni barbaadu kamuu yeroo/biyya barbaadetti Afaan fedheetti jijjiiratee dhimma itti-bahuuf gargaara.
• Marsaaleen hawaasaa gurguddoon yeroo ammaa Addunyaa ganda tokko gochuuf hojjachaa jiran kan akka Feesbuukii, Tiwiitaraa, Telegiraamaa, Instaagiraamaa, LinkidIin, Yuutuubii, fi kkf..niif Afaanota hojii waan tahuuf Guddina Afaanichaatiif shoora olaanaa kaawuu bira darbee Aadaa, seenaa, duudhaa fi sirna Gadaa Oromoo bal’inaan ni beeksisa.
• Afaan Oromoo hirmaannaa Qorannoo fi qo’annoo Idil-Addunyaa tahan, akkasumas Guddina Saayinsii fi Tekinoolojii isa yeroo ammaa addunyaa raasaa jiru keessatti hirmaachuuf carraa akka argatu gochuudhaan, Hawaasichi Afaanicha dubbatus Jijjiirama saffisaa Saayinsiif Tekinoolojiin Addunyaa uumaa jiru kana keessatti akka hirmaatuufi irraa fayyadamu, akkasumas akka waliin tarkaanfatu daandii kan saaquudha.
Walumatti yeroo takkaan Guddina Afaan Oromoo tarkaanfii hedduu gara fuulduratti butuu fi kkf isaan muraasadha.

Maarree Hojii seena qabeessa guddina Afaan Oromoo tarkaanfii 10 ol fuulduratti tarkaanfachiisu kana Ati maal raawwatte? Qooda maal fudhatte? Fira/Maatii/Hiriyoota kee Meeqatti himte/affeerte?
#oroict.com

99 Comments
 1. Tatoo says

  Jabadha

 2. Abdurheman ogeto says

  Jajjaabadhaa waan garii hajaachaattii jirtuu

 3. Abuu.bilaal says

  afan oromo

 4. Mohammed sham says

  Wow baay’ee natti tola afaan oromoo Google seenuu isatti hayyoonni keenya galatooma galannii keessan bilisummaa oromoo fi oromiyaa haa ta’uu

 5. Abdulhakim says

  Hedduu Galatoomaaa!!

 6. Abdulkarim says

  Hojii boonsaa Afaan koo Guddisuufi
  Hjjatamaa jirutti nan Gammada Namoota Qooda kana fudhatanii Bu’aa bahii Hedduu Keessaatti sadarka kanaan gahanis Hedduu Galatoofadha.
  Anis Dirqama Oromummaa koo nan Baha.

  1. abdulwasi says

   Tole, Atiis Qooda kee bahachuuf seenaan si yaadataa Galatoomi.

 7. Abdii Yusuf says

  Waan baay,ee gaaridha hojjacha jirtan nutis waan dandeenyu hundaan isiin bira jirra jabaadha

 8. Oromoon galaana says

  hujii danssaadha

 9. Darara says

  Adero wani garidha jabadha

 10. Obse says

  Hojii boonsaa hojjataa jirtu Itti fufa. Please namoonni hundinuu irratti haa hirmaannu. Galatooma.

 11. Jemal Bekele says

  Baay’ee waan gaarii dha.

 12. Gemeda says

  Hojii gaarii hojjetaa jirtan kanatti nu haffeeru keessanif guddaa galatooma. Kuno har’aa tokko jedhe hojii koo eegaleera.

 13. Abdisa says

  Baay’ee nama gammachisa.Jabadha!

 14. Beyan Ame says

  Hojii boonsaa

 15. Abdiimahamed says

  Afan oromo AfanTeknolojiitii Hagudifnu.

 16. kalid Abdu says

  Namatti tola

 17. Fuhad Zinaabu says

  Bayyee namati tola harka wol qabannee afan oromo ha guddiisnu

 18. Nura says

  Hojii bareedaafi seena-qabeessa jalqabdan kana jabeessaa itti-deemaa!Nutis waan dandeenyeen isin faana jirra.

 19. Dandi Waga says

  jabaadha seenaa hojjecha jirtu waliin hojjenna!

 20. Khalid Hussein says

  I’m proud of you my people Oromo.
  Good job!!!!
  Itti jabaadha ammas hala bareeda irra jirtan.
  Galtooma

 21. Firomsaa says

  Hojii baayyee gaariidha jabadha bekton kenyaa fi Haayoni kenyaa hundii irraati hiramadha wan Akkan nama boonsu hojata jirtani nuf jiradha namota hedduu nuf hirmachisaa
  Gallatoma

 22. Abdella Hamed says

  Kanna Hojjin dansaan

 23. Abdulbarii Abbaa jebel says

  Afaan koo Afaan oromoo

 24. Samson says

  Jabadha baay’ee namati tolla

 25. getachew says

  Toora jedhameen deemus, ‘English to Afaan Oromoo’ kan jedhu argachuu hindandeenye.

 26. Tafese says

  hundii dirqama isaa bahuu qaba. Jabaadha.

 27. Muhiddiin Amaan says

  Jabaadha jalqabbii gaariidha

 28. Geremew Dula Temesgen says

  Damee Sibuu Siree irraa Jenereetarri diduurraan kan ka’e yoo Ibsaan bade tajaajilamuu hin dandeenye ! Nuuf sirreessaa !!

 29. Abera Bunguli says

  Galatooma hayyootni keenya hundinu. Osoo afaan keenya baay’ina ummataa dubbatuun ilaallee addunyarraa sadarkaa 22ffaa irratti argama. Nutti garuu afaan keenya xiqqeessine afaan mandara fi tuffatama fakkeessine. Yaa dhaloota Oromoo afaan kee guddifachuu kan qabu si’i malee, alagaan sin guddisu.

 30. Yoseef Tarreessaa says

  Jabaadhhaa.haayyota keenyaa wanta dandeenyun isin bukkee jirra.

 31. kedir Dekebo says

  Kun hojii baayyee nama boonsudha. Af Somali illeen osoo google irra jiru afaan keenya dhabamuu isaatti gaddaan ture. Amma eegaluu isaatti gammadaa hojiin kun akka galma gahuuf immoo gahee koo taphuuf qophiidha.
  Galatoomaa?

 32. Zekarias says

  Baayyee barbachisaa

 33. Àmìñàà says

  Waani bardaa jabadhaa

 34. Mame luba says

  Of tahuun keenya barbaachisaadha

 35. Dagim Galata says

  Hojii boonsaadha!

 36. Daba Fikadu says

  Haa jabaannu !

 37. Dawit Gemechu says

  Hujiin kun hujii Gaariidha Galatooma warreen yaadni kun hujiirra akka oolu gootaniif

 38. Jennenus says

  Waan baay’ee namatti toluu fi hedduu nama boonsuudha. Warri haala kana mijeessuuf qooda fudhattan hunduu galatoomaa.

 39. Babi Bunte says

  Anis gahee koo baheen jira isin hundumtuu hamma dandessaniin irratti hirmaannaa taasisaa isin fayyada waan ta’ef.

 40. Galataa Mul'ataa says

  Baay’een isinitti gammade galatoomaa seenaaf galaa ol kaawwattaniittu

 41. Daraja Doshi says

  peace. Nageenya

  Life.Jireenya
  Love.Jaalala
  Family.Maatii
  Educatation.Barnoota
  Food.nyaata

 42. Darartukedir says

  Jajabadhaa

 43. Murata Hussein says

  I can translate any English words into afan oromo

 44. Girma Abera says

  Itti haa fufu!

 45. MansurAbdu says

  Jabaadha hayyoota keenya warreen waan kana durummaan hojechaa jirtan galanni ani isiniif qabu dechaadha! Ummani oromoos xiqqaa guddaa oso hinjedhin afaan keenya guddisuuf waandandenyuun gahee nurraa egamu bahachuu qabna kan hiikutti dandeetti qabu hiikuu kan hiikuu hindandenye immoo share gochuun gahee keessan bahadhaa! Galatomaa!!

 46. Ahimad Abduqqee says

  Hojii gaariidha garuu yeroo dogongorri argamu akka sirreeffamu ykn edit godhamu osoo ta’eetii bareeda ture.

 47. Abdata says

  Hojii gaariidha isin bra jirraa jabaadhaa

 48. Chalchisa Lenjisa Boke says

  Hojiin kuni hojii Boonsaadha itti fufuutu irra jiraata namoonni Afaan Oromoo dubbatan hundi irratti hirmaachuu qabu.

 49. Lataa says

  Hojii gaariidha, itti fufa qabaannaan. Gumiin guddicha afaan oromo warri je’ee horii guuraa ture eessa kute? Akka akkas hin taaneefiin kaase.

 50. […] Hiikkaa Google Afaan Oromoo irratti haa hirmaannuu […]

 51. Malkaa says

  Waan dansa dha.waanta xiyyeeffaanna guddaa gafaatudha.

 52. Indalo Namomsa says

  Kana booda namni oromoo tuffatu haa qaana’u jabaadhaa lammiikoo utuu moortuun moortuu hortuun horti jedha oromoon

 53. Zaki says

  This language is for 70milon people have been using so it’s important to be Google translate

 54. Merob says

  Woow ani bayyee waanaan gammadde jiruuf amanuun natii hulfaata, ji’ota darbaan afaan kenya translate ta’uu dhabuu isa bayyee gaaddeen ture afaanonii bayyeen jijiramaanirru kaan amma kenya bayyinna uummata hin qabnee iyyu, ani amma jiraatuu biyya Americati waagga bayye muraasa ta’een kessa jiraacha jira mana barumsaa eegaleen afaan Englifa barachuu egalee gaafa barsiisonni class tti waan hojjennu nuuf keenaan irriyyonni koo guya guyadhaan dadafaani barressanii deebisu essa fiddu jedhee gafaadhee jenaan maali atii afaan kee Google gotee hin bareessittu nu’ii akkas goona naan jedhaan hundii isaanii iyyu namota akka kooti waan ta’aniif kaan kenyaa immo hin hiikaamnee waan ta’eef rakkodha, kanaaf bayye nama gammachisaa lammi koo ni dhaqabna dhalooni nu dubaan hdhufaan akka keenya hin ta’aan matuma, waaqayyo nu gargaraa Eebbifama!

  1. abdulwasi says

   Yaada keessaniif guddaa Galatoomaa. Duulli taasifamaa jiru kun dhiyootti milkaa’ee akka isin gammachiisu abdii qabna.

 55. Yerosan says

  Yaa waaqayyo Numilkoomsi!

 56. Milku Gemeda says

  woooooow waan akkam nama gammachiisu dhugaa,worri kana gootan galata guddaa qabdu dhaloota biraa.Horaa Bulaa Deebanaa

  1. abdulwasi says

   Hayyee, isiniis Galata qabdu

 57. Rabbirraa Toleeraa says

  Haalli kuni baay’ee gaariidha. Guddina afaan keenyaaf shoora olaanaa qaba.

 58. Tadele Gemeda says

  Guddina Afaan Oromoo keessatti hundi keenya gahee keenya haa baanu!

  1. abdulwasi says

   Akkasi Ee

 59. Magarsa says

  Jabaadha yaa ijoollee oromoo afaan keeyna afaan keeyna gudachuu qabaa

 60. Mesay says

  Jabaadha

 61. Chala Asfawu says

  Hojii namatti toluudha jabaadhaa ijoollee keenyaa!
  Dhaloota Qubee jedhamuun keenyas kanumaafi

  1. abdulwasi says

   Tole! Galatoomaa

 62. Gemechu says

  Waan jajjabeeffamuu qabu.

 63. Yeroonamma says

  Baayee gaariidha akkasitti itti fufaa!!

 64. Dr. Bayissa Chala says

  Akka baay’ina keenyaaf kun halkan tokkotti waan raawwatu ture!

 65. Dr. Bayissa Chala says

  Ammas yeroo qabna haa jabaannu!
  Galatoomaa jamaa!!

  1. abdulwasi says

   Isiniis Galatoomaa

 66. Mohammed sham says

  Loomiin firiin 50 nama 50f ba’aa guddaa garuu nama 50 fuunfata jedhamaamiti ree ⁉️ kanaafu wal-irraa hin hafnu irratti hirmaadhaa isiniis gamaa keessaniin hayyoonni keenya gulaaluu itti fufaa

  1. abdulwasi says

   Haayyee, Galatoomaa

 67. Feti says

  Brilliant jabaadha hojii baredadha

  1. abdulwasi says

   Galatoomaa

 68. Murtessa K. Duressa says

  Waliin taanee Afaaniifi Aadaa keenya haa guddifnu yaada gaariidha. Labata haaraa beekumsa qulqullaa’aafi Aadaa cuunqoo has dhaalchifnu

 69. Dinkolas says

  Nuuf jiraadhaa lammiiwwan koo hojii boonsaa hojjattanii!

 70. Ture Urago says

  Nuboonsitan ittiin boonaa

 71. Amin Abdurahman says

  Please be fast

 72. Uso ahmed says

  Galatoomaa

 73. Nugusaa Abbaajoobir says

  Afaan sirni gadaa addunyaaf bu’ura ta’e ittin bocamee. Ganaa darbee deemaa nuti garuu gahee nurraa eegamu ba’achuu qabna.

 74. Jalene Yadeta says

  Jabaadha haa jabaannu! Afaan keenya guddiisan.

 75. Fahmi says

  Jabaadha ❤?❤

 76. Aliyi says

  Bayyee gariidha

 77. Afandii says

  Hubachiisa..

  Namoonni waan kanarratti hirmaachaa jirtan Qubee afaan Oromoo guutee nama barreessuu danda’u ta’uu qaba. Yoo akkas hin taane hiikni isaa jijjiiramuu waan danda’uuf of-eeggannoodhaan qubee guuttanii yoo barreessitan gaariidha.

  Galatoomaa.

 78. Lemma dejene says

  Hirmanna Kenya barbada

 79. Abdulkedir Ebrahim says

  Afaan keenya Afaan Google ta’uun Afaan Oromo hagam akka guddataa jiru nutti muldhisa. Warri akka kun ta’uuf dhamaatii guddaa goota galata uummata keessanirraa qabdu.

 80. Beydarus baale says

  Oromoo koo qomoo koo jajabadha Afaan kenyaa fi Addaafi dudhaa kenyaa haa guddifnu

 81. Gaaddisa Tolasa kishee says

  Hojii dhalootaa dalagaa jirtu ammallee rabbi sin waliin Haa tahu jajjabaadhaa. Wanta narraa eegamu hin hojjanne Ani. Walitti deebina.

  1. abdulwasi says

   Galatoomaa

 82. Dereje says

  Baayyee Baayyee Gaariidha

 83. Ĵemal ýě ørø liĵ negn says

  Bayyee bayye namati tola Galatomaa

 84. Ramadan says

  Itti muddaa jira

 85. Belay says

  Waan baay’ee barbaachisuu fi guddina Afaan Oromoo tiif gumaacha guddaa qabu hojjettaan, fayyaa ta’aa jabaadhaa.

 86. Seyoum says

  Hojii gaariidha

 87. Abdellah Hasen says

  Baay’ee Gaarii Hojii boonsa fi seenaa qabeessa Jabaadha waan dandeenyun walin jirra.

 88. Sanyii Biraanuu says

  Waan baay’ee namatti toluudha jabaadhaa itti fufaa! Garuu, haala qubeeffama isaa irratti gaarii goonee gulaaluu qabna!

 89. Amanu says

  Jabaadha hojii gaariidha
  Nuuyis ammaa dandeenye siin gargaara

 90. Abay says

  Dhaamsa fi Gorsa beektota keenya biyya hambaa jirtanuufi afaan Ingiliffaa sirriitti hubattaniif. Yeroo keessan aarsaa gootanii xiyyeeffannaan osoo irratti hirmaattanii. Sabboonummaan kana caaluu goonkumaa jira jedhee hin yaadu. Dhuguma saba bal’aa kanaaf yaaddu taanan xiyyeeffannaa itti kennaa siyaasni ni darba yeroo keessan hedduu irratti hin balleessinaatii. Nutis warri biyya keessa jirru konneekshinii fi interneeta hin jirre kana waliin wal’aansoo walqabaa hanga dandeenyu hiikutti jirra. Ulfaadhaa!

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time