- Advertisement -

Browsing Tag

iphone

Sensor maali? Faayidaa akkamii qaba?

Sensor'n qaama elektirooniksii ta’ee jijjiirama naannoo tokkoo beekuu fi safaruu kan danda'uudha. Dabalees jijjiirama sana adda baasee deebii kennuu kan danda'uudha. Akkuma namni qaama miiraa qabu meeshaan elektirooniksiis qaama miiraa

Barnoota Telegram kutaa 4ffaa

Hedduun keenya telegraama kan faayyadamnu ergaa namaaf erguu fi fudhachuu qofaafi. Haa ta’uu malee telegraamni qabiiyyee gaarii namoonni baay’een hin beekne of keessaa qaba. Barnoota Telegram kutaa Afraffaa kana keessatti Qabiiyyee