Password yoo dagattan faayilli keessan osoo hin haqamin banuuf

Bilbila keessan Password ykn Pattern yoo dagattan faayila keessan osoo hin balleessin akkaataa itti banuu dandeessan.

Yeroo baay’ee Bilbila android password ykn pattern keenya sababa garagaraan dagachuu dandeenya. Yeroo kanatti bilbila keenya Restore gochuuf nu dirqamsiisa. Kun immoo faayila keenya bilbila irra jiru hundumaa na jalaa kan balleessudha. Kanaaf akkaataa armaan gadiitiin osoo faayilli keessan tokkoyyuu hin badin bilbila keessan password ykn pattern dagattan bantanii fayyadamuu ni dandeessu.

Wantoota isin barbaachisan:

1. Appii ‘Aroma file manager’ jedhamu
2. Meemoorii kaardii
3. Bilbila android banamaa kan biroo 
4. Bilbila password ykn pattern dagattan

Itti aansuun tartiiba armaan gadii hordofaa:

1. Bilbila biroo sanaan App ‘Aroma File Manager’ jedhamu link kanarraa buufadhaa https://www.allmobitools.com/download-aroma-file-manager-zip/
2. Appicha memory card irratti copy godhaa
3. Meemooricha bilbila cufame/kan passwordi dagattan sanatti galchaa
4. Bilbila cufame sana switch off godhaa. itti aansuun Power fi kan sagalee ittiin dabalan walfaana gad-qabuun hamma barreeffama wayii fidutti tursaa.
5. Barreeffama jiran keessaa ‘Recovery mode’ kan jettu filadhaa. (asirratti button sagalee hir’isu fi dabalu olbaasuu fi gadbuusuuf kan faayyadu yoo ta’u ‘power button’ immoo ‘Ok’ ta’ee tajaajila.)

6. ‘Recovery mode’ erga seentanii ‘install zip from sd card’ kan jettu filachuun meemoricharraa folder appichi keessa jiru seenuun install godhaa. 
7. Appicha keessa seenuun gara ‘navigate’ jedhutti gad bu’uun ‘autumount all devices on start’ kan jettu filadhaa. isa booda cufaa
8. Step 6ffaa irra deebi’aa
9. Appicha ammas irra deebiin banuun ‘data folder’ filadhaa. Achi keessaa ‘system folder’ yoo seentan ‘gesture.key or password.key’ kan jedhu delete godhaa.
10. Bilbilicha ‘Reboot’ godhaa
11. Bilbilli keessan isiniif banama. Faayilli keessanis hin badu. Pattern ykn Password haaraa galchitanii fayyadamuu dandeessu.

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time