Interneeta kompiitaraan yeroo fayyadamnutti Shortcut faayidaa gurguddoo qaban 13

Interneetii kompiitara irratti yoo fayyadamtan yeroo keessan qusachuuf shortcut armaan gadii tokko tokkoon akka tajaajila isaaniitti itti fayyadamuu ni dandeessu:

1. Akkuma beekamu fuula website tokkoo seenuuf yeroo search goonu https:// ykn wwww jennee dursinee barreessuu eegalla. Akkasumas dhuma maqaa websaaytichaarraatti .com jennee barreessinee search goona ta’a. Garuu shortcut CTRL + Enter fayyadamnee maqaa websaaytichaa qofa galchinee websaayticha argachuu dandeenya.

Kunis CTRL + Enter walfaana yeroo gadi qabnu ofiisaatiin http:// ykn www jalqabarratti , dhumarratti immoo .com jedhee itti dabalee nuuf barreessee salphaatti gara websaaytii barbaanne sanaa nu geessa.

Kana qofaa miti: teessoon websaaytichaa dhumnisaa .org kan jedhu yoo ta’e akkuma armaan oliitti CTRL + Shift + Enter fayyadamna. Dabalees teessoon websaaytichaa .net jedhee kan xumuru yoo ta’e Shift + Enter fayyadamuun maqaa websaaytii qofa barreessinee argachuu dandeenya.

2. Column tokkorraa gara column kan birootti jijjiiruuf furtuu Tab fayyadamuu dandeenya. Gara column jalqabaatti deebisuuf Shift + Tab fayyadamuu dandeenya.

3. Tab haaraa banuuf Ctrl + T fayyadamaa.

4. Tab banamanii jiran cufuuf Ctrl + W fayyadamaa.

5. Tab tokkorraa gara tab kan biroo deemuuf Ctrl + Page up ykn Ctrl + Page Down fayyadamaa.

6. Tab yeroo dhiyootti cufamee ture irra deebiin banuuf Ctrl + Shift + T fayyadamaa.

7. Websaaytii irratti guddina qubee (font size) dabaluuf Ctrl & + walfaanaa gadqabaa, hir’isuuf Ctrl & walfaana gad qabuun fayyadamaa. Akkasumas gara font jalqabaatti deebisuuf Ctrl + 0 fayyadamaa.

8. Link tokko tab haaraadhaan banuuf (opening link in a new tab): mata duree banuuf barbaaddan irratti ‘Ctrl‘ cuqaasuun , gara gadii jira yoo ta’es websaaytii barbaaddan sana keessaa filachuun ‘Ctrl‘ cuqaasuun fuula haaraa ittiin banuu dandeessu.

9. Waan search goonu qulqulluu isaa argachuuf waan search gochuuf barreessitan mallattoo waraabbii ( ”  “ ) keessa galchaa. 

10. Bakka weebsayiitii irratti barreessitan salphaatti argachuuf Alt + D ykn F6 fayyadamaa.

11. Fuula weebsaayitii isin barbaachisan yeroo biroof kaawwachuuf (bookmark gochuuf) Ctrl + D + Enter fayyadamaa.

12. Bookmarks kana dura kaawwattan argachuuf gabaabaatti <Ctrl + B> fayyadamaa.

13. Fuula websaayitii fayyadamaa jirtan refresh gochuuf <Ctrl + Shift + R> fayyadamaa.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time