Bilbila akka tasaa bishaan seenef furmaata

Yeroo bilbilli keenya tasa bishaan keessa seenu gocha bartee dogongoraa namoota hedduu fi furmaata sirrii

Yeroo baayee namoonni bilbilli isaanii yoo bishaan seenu aduu keessa yammuu kaa’an argina. Kunis ilaalcha ‘yoo aduun itti bahe, bishaan keessa seene sun qooree mobaayilichi sirrachuu danda’a‘ jedhanii yaadaniiti. Garuu kun dogoggora guddaa akka nama rasaasaan rukutame bishaan obaasnuuti. Kuniis bilbilli keenya deebi’eellee sirrachuu akka hin dandeenyeetti gubee hambisuu danda’a. Kanaafuu tasumaa aduu keessa kaa’uu hin qabnu.

Dogoggorri kan biroon bilbila bishaan seenee bahe chaarjiirra gochuudha. Kuniis hamma mobaayilichi gubatutti miidhaa geessisuu danda’a. Kanarraas of qusachuu qabna.

Furmaatni sirriin maali?

Furmaatni sirriin yoo bilbilli keenya bishaan seenu:
1. Dafnee dhagaa isaa baasuu yoo kan dhagaan hin baane ta’e ‘power off’ gochuu
2. Dhagaa erga baasnee booda mana suphaa elektironiksii naannoo keenya jirutti geessuun bishaan keessaa haxoofsisuu
3. Yoo mana suphaa argachuu hin dandeenye ‘Ruuzii nyaataa’ binnee bilbilicha Ruuzii keessa bulchuu

Kanneen olii sadan yoo raawwanne bilbila keenya rakkoo kamirraayyuu baraaruu dandeenya. Yoo akkas gochuu dhiisnee akkuma barame aduutti baasne bilbilli keenya maal miidhamuu danda’a?

Yeroo aduutti baasnee gogsinu mi’oonni sibiilaa mobaayilicha keessa jiran daanda’uu/siilla’uudhaan , fakkeenyaaf LCD lite bilbilichaa hojii ala gochuu danda’a. Akkasumas otoo earphone itti hin kaa’amin mallattoo earphone fiduudhaan sagalee akka nu hin dhageessisne fi MIC isaas akka hin hojjanne taasisa. Kanaafuu, qajeelfama sirrii ta’e fayyadamnee bilbila keenya rakkoorraa eeguun gaariidha.

2 Comments
  1. 𝐆𝐮𝐝𝐝𝐚𝐚 𝐠𝐚𝐥𝐚𝐭𝐨𝐨𝐦𝐚𝐚! 𝐡𝐨𝐣𝐣𝐞𝐭𝐭𝐨𝐨𝐧𝐧𝐢 “𝐨𝐫𝐨𝐦𝐢𝐚𝐬𝐮𝐦𝐬𝐚𝐧𝐠” 𝐠𝐚𝐚𝐟𝐟𝐢𝐢𝐧 𝐤𝐨𝐨:
    𝑏𝑖𝑙𝑏𝑖𝑙𝑙𝑖 𝑘𝑒𝑒𝑛𝑦𝑎 𝑦𝑜𝑜 𝑏𝑖𝑠ℎ𝑎𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑏𝑢’𝑒 𝑎𝑘𝑘𝑎𝑠𝑢𝑚𝑎𝑠 𝑦𝑜𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑠𝑢𝑝ℎ𝑎𝑎 𝑚𝑜𝑏𝑎𝑎𝑦𝑖𝑙𝑎𝑎 𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛𝑜𝑜𝑡𝑖𝑖 𝑑ℎ𝑎𝑏𝑛𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎 3𝑓𝑓𝑎𝑎 𝑛𝑢𝑡𝑖 𝑖𝑡𝑡𝑖 𝑓𝑎𝑦𝑦𝑎𝑑𝑎𝑚𝑛𝑢 “𝐑𝐮𝐮𝐳𝐢𝐢 𝐧𝐲𝐚𝐚𝐭𝐚𝐚” 𝑘𝑒𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑘𝑘𝑎 𝑏𝑢𝑙𝑐ℎ𝑖𝑛𝑢 𝑛𝑢𝑢𝑓 ℎ𝑖𝑚𝑡𝑎𝑛𝑖𝑖 𝑗𝑖𝑟𝑡𝑢! “𝐑𝐮𝐮𝐳𝐢𝐢𝐧 𝐧𝐲𝐚𝐚𝐭𝐚𝐚” 𝑘𝑢𝑛 𝑘𝑎𝑛 𝑎𝑓𝑓𝑒𝑒𝑙𝑎𝑚𝑒𝑒 𝑛𝑦𝑎𝑎𝑡𝑎𝑎𝑓 𝑞𝑜𝑝ℎ𝑎𝑎’𝑒𝑒𝑑ℎ𝑎𝑚𝑜𝑜? 𝑑ℎ𝑒𝑒𝑑ℎ𝑖𝑖 𝑖𝑠𝑎𝑎𝑡𝑖.?
    𝑗𝑖𝑖𝑑ℎ𝑎𝑎 𝑖𝑠𝑎𝑎𝑚𝑜𝑜 𝑔𝑜𝑔𝑎𝑎 𝑖𝑠𝑎𝑎𝑡𝑖? 𝑝𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒 𝑛𝑎 𝑔𝑎𝑟𝑔𝑎𝑎𝑟𝑎𝑎?

    1. abdulwasi says

      Isiniis Galatoomaa! Ruuza dheedhii akkuma suuqarraa bitameeni

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time