- Advertisement -

Browsing Tag

Setting

Android maali?

Android'n sirna dalagaa (operating system) mobaayilaa kan yeroo ammaa bali'naan jirudha. Operating system mobaayilaa jechuun gosa sooftiweeraa mobaayila keessatti argamu kan qaamoleen mobaayilaa hundi waliigalanii waliin akka dalagan

Dargaggoo lamaan Google kalaqan

Google amma nuti fayyadamnu kun jalqaba dargaggoota lamaan kan hundeeffamedha. Dargaggoonni kunneen kaadhimamtoota barnoota PhD kan ta'an maqaan isaanii Larry Page fi Sergey Brin jedhamu. Akkamiin gara hojii kanaatti dhufan?

Barnoota Telegram kutaa 2ffaa

Telegraama yeroo faayyadamnutti yoomeessaawwan (settings) gaarii ta'an fi akkasuma dhoksaawwan faayidaalee hedduu qaban ni jiru. kanaaf kuataa kana keessatti baay'ee barbaachsioo kan ta'an filannee ilaalla. 1. Username uummachuu