Mobaayilli harkaa dhukkuba coronavirus ni daddabarsaa sirritti haa qulqulleessinuu

Harka dhiqannee deebinee Moobaayila harkaa osoo harka Hin dhiqatin Qaqqabaa turre qabachuun Riqicha vaayirasii corona kanaaf ni ta’a.

Yeroo ammaa kana keessatti moobaayilli (cell phone) harka sadaffaadha jechuu haga nu dandeessisutti yeroo hunda bakka hundatti qabannee akka deemnu beekamaadha. Corona Virus irraa of eeguuf harka saamunaan dhiqachuu akka qabnuus ni beekna. Eega dhiqannee booda garuu moobaayila osoo harka hin dhiqatiin qaqqabaa turre sana deebinee qabanna. Kana jechuun ammoo vaayiresichi riqicha gaarii argate jechuudha.

Moobaayilii silaa miicuu/dhiquu/ hin dandeenyu maal haa goonu kan jedhu jidduu kana akkuma addunyaatti gaaffii ta’ee ture. Kanaaf deebii ta’a kan jedhamee yaalame hedduu ta’us, akka furmaataatti kan fudhatame, alkoolii kafana (haxooftuu) tti gochuudhaan qaama moobaayila keenyaa ittiin sirriitti haxaa’uun Vaayirasii kana moobaayila keenya irraa balleessa. Gama miidhama moobaayilaatiin ammoo dhimma kana irratti kaampaaniin gurguddoon addunyaa keenyaa kan moobayila oomishan: Samsung, Apple fi Google alkoolii qabiyyeen 70% ta’een yoo haxooftan rakkoo hin qabu jedhanii fayyadamtoota isaaniif ibsa kennanii jiru.

Dr. Gurmeessaa

Fayyaan faaya!
Fayyaa hin dhabinaa!

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time