Garaagarummaa Qufaa fi Corona (covid-19)

Qufaa fi Corona adda baasnee haa beeknu: Dhukkubni coronavirus (covid-19) Mataan bowwachuu jabaa qaba, garuu Qufaan Mataan bowwachuu salphaa qabaata, Dhukkubni corona Hoo’aa qaamaa baay’ee ol ka’aa qaba, Qufaan Hoo’aa Qaamaa salphaa qaba. coronan funyaan nama ukkaamamuu hin qabu, garuu qufaan ni qaba (Qufaan funyaan nama ukkaamsa)

Dhukkubni corona haxxiffachiisuu darbee darbee qaba, Garuu qufaan yeroo yerootti qaba. coronan gogaa nama qufaasisa, Qufaan immoo Hancufa furrii makate nama qufaasisa. coronan qoonqon madaa’uu hin qabu, Qufaan qoonqoo madaa’uu ni qaba. coronan darbee darbee nama qorrachiisa, garuu qufaan hedduu nama qorrachiisa. coronan yoo nama qabe qaamni hedduu nama dhukkuba, Garuu qufaan xiqqoo nama dhukkuba.

Dabalata suuraa asii gadii irraa hubadhaa..

Fayyaan Faayaa!
Fayyaa hin Dhabinaa!

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time